Projekti

PVCare - Strategije za preventivno konserviranje dediščine iz poli(vinil klorida)

Osrednja raziskovalna hipoteza je, da je mogoče na osnovi razumevanja in modeliranja povezave med hitrostjo razgradnje (kemijsko ali mehansko), okoljskimi pogoji in sestavo materiala določiti smernice preventivnega konserviranja PVC. Posebej zanimivi so procesi, ki predstavljajo pomisleke glede konserviranja, kot so obarvanje, lepljivost površine in razpoke pri pogojih dolgotrajnega skladiščenja. 

LIGNIN - Vpliv razgradnje lignina na papirne materiale v ekstremnih pogojih

V okviru projekta bo raziskan vpliv razgradnje lignina na materiale na osnovi celuloze v dveh “ekstremnih” kontekstih: med kompostiranjem in dolgoročno okoljsko degradacijo. Posebej zanimivi so produkti razgradnje in spremenljivke, ki vplivajo na poti razgradnje.

Aptamere in hidrodinamska kavitacija, dostopno orodje za analizo organskih ostankov v arheološki keramiki

Cilj projekta je omogočiti cenovno dostopno izvajanje zanesljive identifikacije organskih ostankov v arheoloških keramičnih fragmentih. Ta pristop bo uporabljen pri interpretaciji kulinaričnih praks zgodnjesrednjeveških prebivalcev mesta Ptuj in tako preveril domnevo ali se je specifične oblike lončenine uporabljalo za specifične vrste hrane.

Odpadna biomasa

Projekt bo proučil in razvil  zeleno sintezno pot za uporabo selektivne oksidacije za proizvodnjo glukarne kisline iz odpadne biomase (glukarske kisline), ki je v Sloveniji najbolj razširjen, a še ne povsem izkoriščen naravni vir. Za dosego tega cilja bomo izvedli modeliranje na več velikostnih in časovnih nivojih, ki bo na koncu združeni v novo metodologijo večnivojskega modeliranja, in katalitične eksperimente. 

Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju

Projekt se osredotoča na razvoj sistemov zaščite bronastih spomenikov pred okoljskimi dejavniki v različnih podnebnih razmerah. Kljub obširnim študijam korozije brona in umetniških patinacij brona, obstaja le malo neposrednih korelacij med povzročeno korozijo in okoljskimi dejavniki, katerim je bil bronasti spomenik izpostavljen. Poleg tega se ta problematika z leti slabša zaradi vplivov hitrih globalnih okoljskih sprememb in onesnaževanja.

ISLAPAP - Razumevanje materialne kulture islamskega papirja in črnil

Raziskave projekta bodo osredotočene na analizo srednjeveških in modernih tekstov, kot tudi na izdelavo oziroma na recepture izdelave papirja ter črnila, pri čemer bodo uporabljene metode in tehnike, ki so na razpolago na Fakulteti. Rezultati bodo bistveno pripomogli k razvoju smernic za preventivno konserviranje predvsem v knjižnicah in arhivih, ki hranijo zbirke islamskega papirja.

UNCERTIR - Negotovost modeliranja življenjske dobe na podlagi kvantitativne IR spektroskopije

Tema projekta je negotovost meritev z neporušnimi metodami infrardeče spektroskopije, ki se uporablja za pregled zbirk, na osnovi česar se modelira učinek metod preventivnega konzerviranja. Te metode so povezane z neznano negotovostjo, zato se bodo raziskave osredotočile predvsem na analizo vzrokov negotovosti. 

IPERION HS - Integrirane platforme za evropsko raziskovalno infrastrukturo dediščinske znanosti

Projekt je nadaljevanje že uspešno zaključenih projektov IPERION CH in CHARISMA, vsi pa so usmerjeni k vzpostavitvi evropske raziskovalne infrastrukture za dediščinsko znanost. Namen IPERION HS je razviti celosten dostop do platform MOLAB, ARCHLAB in FIXLAB za dostop do širokega nabora kakovostnih znanstvenih inštrumentov, metodologij, podatkov in orodij za izboljšanje znanja in inovacij na področju interpretacije, konserviranja, dokumentacije in upravljanja dediščine.

APACHE - Aktivni in inteligentni materiali za transport, shranjevanje in razstavljanje predmetov kulturne dediščine kot orodje za preventivno konserviranje

Projekt bo preučil vplive temperature, vlage in hlapnih onesnaževal na razgradnjo sodobnih materialov kulturne dediščine (akrilne barve, izbrane plastične mase), razvil absorbente, ki bodo zmanjševali koncentracije onesnaževal v ovojih in materiale, ki bodo zmanjšali nihanja temperature, vlage in posledično preprečil razvoj plesni na predmetih ter izdelal senzorje, ki bodo zaznavali hlapna onesnaževala in podatke pošiljali skrbnikom tehnologije. 

English EN Slovenian SL