ARCHE – Zveza za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi

Projekt ARCHE bo dobra podlaga za evropsko partnerstvo v dediščinski znanosti z združevanjem, razvojem in nadgradnjo transnacionalnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij v dediščinski znanosti ter z vključevanjem vseh zainteresiranih strani in mehanizmov financiranja, povezanih s politiko in ukrepi. V zadnjih nekaj letih se je področje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine močno spremenilo. Novi politični, tehnološki in družbeno-ekonomski parametri dajejo poudarek izboljšanju učinkovitosti zaščite, ohranjanju in restavriranju evropske kulturne dediščine z zelenimi tehnologijami ter razvoju in nadaljnjemu izkoriščanju visokokakovostne digitalizacije, odprtega dostopa in skrbništva za digitalna sredstva. Obstaja tudi potreba po povečanju inovacijskega potenciala in konkurenčne prednosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja (KUS), da bi spodbudili trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest v svetovni konkurenci.

Slika 1: Cilji in metodološki koraki za izgradnjo ARCHE.

Kot odgovor na te izzive bo projekt razvil vseevropski okvir za celostni pristop k raziskavam in inovacijam na področju kulturne dediščine z oblikovanjem Zveze za raziskovanje kulturne dediščine v Evropi (ARCHE), vodilne koordinacijske mreže raziskovalcev, inovatorjev, strokovnjakov za dediščino, institucionalnih organov in državljanov. Cilj je vključiti vse akterje na področju kulturne dediščine v državah članicah/pridruženih državah v sooblikovanje strategij in časovnih načrtov za raziskave in inovacije, ki vodijo k pobudam za raziskave in inovacije, za katere so potrebni multidisciplinarni pristopi in znanja. Podrobna ocena vrzeli in potreb na področju raziskav in inovacij za naslednje desetletje bo osnova za oblikovanje Strateške raziskovalne in inovacijske agende (SRIA) za skupno načrtovanje programov s ciljem povečati ozaveščenost o dediščini in občutek evropske pripadnosti. Predlagana bo nova namensko oblikovana struktura upravljanja, ki bo učinkovito vključevala obstoječe mreže in nove partnerje iz ustreznih znanstvenih disciplin in industrij. Spodbujala bo tudi intenzivno in obsežno sodelovanje med kulturno dediščino, umetnostjo in CCS. SRIA in struktura upravljanja bosta pilotno testirana v tretjem in zadnjem letu.

Projekt je financiran iz okvirnega programa EU Obzorje Evropa (Horizon Europe) in vključuje 30 partnerjev, med katerimi sta tudi ustanovni članici E-RIHS.si: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Univerza v Ljubljani (UL).