Slovensko E-RIHS vozlišče uspešno na ARRS razpisu za opremo

Slovensko nacionalno vozlišče E-RIHS.si je prvič kandidiralo za sredstva iz javnih razpisov ARRS za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in bilo pri tem tudi uspešno. Iz Paketa 19 in lastnih sredstev bo vozlišče pridobljena sredstva investiralo v opremo za pospešeno razgradnjo in testiranje materialov kulturne dediščine.

To vključuje:

  • dve klimatski komori za testiranje termične, termooksidativne in fotooksidativne stabilnosti
  • »mikrobledenjemer« (microfadometer) za mikroskopsko testiranje fotostabilnosti predmetov kulturne dediščine

Oprema za pospešeno razgradnjo in testiranje materialov je ključnega pomena za študij razgradnje materialov pod strogo kontroliranimi, standardiziranimi pogoji. Opisani instrumenti bodo bistveno nadgradili in modernizirali raziskovalne zmogljivosti na področju testiranja dediščinskih materialov v Sloveniji, hkrati pa bo na enem mestu omogočil uporabnikom raziskave vplivov temperature, vlage, svetlobe in onesnaževal, s čimer bo med najbolje opremljenimi laboratoriji na tem področju. Klimatski komori bosta integrirani z obstoječim sistemom za testiranje vpliva okoljskih onesnaževal (npr. SO , NOx ali CH3COOH) na materiale kulturne dediščine. Mikrobledenjemer bo nadalje bistveno nadgradil testne kapacitete, saj omogoča ultra-pospešeno svetlobno razgradnjo (testni časi tipično 15 min) v majhni točki (tipično pod 1 mm) z velikimi svetlobnimi tokovi. Kot svetlobni viri se ponovno tipično uporabljajo LED svetila (ekvivalent najbolj pogosto uporabljenih svetil v organizacijah kulturne dediščine), ki pa so izmenljiva npr. s ksenonskimi viri. Instrument je prototipske izdelave, torej je edinstven. Mikrofadometer bo mobilen instrument, kar je posebej pomembno za testiranje realnih predmetov kulturne dediščine v realnih okoljih.

V letu 2020 E-RIHS.si vozlišče predstavljata Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Univerza v Ljubljani. V letu 2021 načrtujemo širitev, kot tudi prve razpise, v okviru katerih bomo nudili opremo vozlišča kot tudi partnerjev E-RIHS.si uporabnikom v Sloveniji. Oprema bo tudi na voljo v okviru Laboratorija za makromolekule v materialih kulturne dediščine v projektu IPERION HS.